John Lilly – President of Denturists Society

Natasha Gillis – Vice-President of Denturists Society

Christopher Mason

Tasha Edwards